Extract Production

           

          การกลั่นด้วยไอน้ำ (Steam Distillation) เป็นวิธีที่เราเลือกใช้สำหรับกระบวนการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากใบพลู เนื่องจากเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหยว่าเป็นวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ที่มีความปลอดภัย และไม่ใช้สารเคมีใดๆ ช่วยในกระบวนการสกัด

            การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูด้วยไอน้ำ จะใช้ไอน้ำร้อนผ่านเข้าไปในหม้อกลั่นที่บรรจุใบพลูสดที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ความร้อนจากไอน้ำจะไปกระทบกับใบพลูและนำพาน้ำมันหอมในชั้นเซลล์ของใบพลูออกมาและควบแน่น กลายเป็นของเหลว ซึ่งของเหลวที่ได้ประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูบริสุทธิ์ (Betel Leaf Pure Essential Oil) และน้ำกลั่นใบพลู (Betel Distillate Water หรือ Hydrosal จากนั้นทำการแยกน้ำกลั่นใบพลูออกมาเหลือไว้แต่น้ำมันหอมระเหยจากใบพลูบริสุทธิ์